کیف و تحریر
جا شمعی

جا شمعی

حراج
 ۸۰۰۰  ۵۲۰۰
ساک دستی

ساک دستی

حراج
 ۲۰۰۰۰  ۱۵۰۰۰
عروسکهای نمدی

عروسکهای نمدی

حراج
 ۹۰۰۰  ۵۰۰۰
شیرینی خوری

شیرینی خوری

حراج
 ۴۰۰۰۰  ۳۸۲۰۰
زیر لیوانی

زیر لیوانی

حراج
 ۲۹۰۰۰  ۲۵۰۰۰
آویزهای دیواری

آویزهای دیواری

حراج
 ۱۲۰۰۰  ۱۰۰۰۰
بشقاب شیرینی خوری

بشقاب شیرینی خوری

حراج
 ۳۷۰۰۰  ۳۰۰۰۰
قالی

قالی

حراج
 ۲۷۵۰۰۰  ۱۲۵۰۰۰
کیف نمدی

کیف نمدی

حراج
 ۱۰۰۰۰  ۷۵۳۰
تل مو کشی

تل مو کشی

حراج
 ۳۰۰۰  ۱۰۰۰
جانماز جشن تکلیف

جانماز جشن تکلیف

حراج
 ۱۲۰۰۰  ۸۵۰۰

1 2